ALUEXPO 2017 – 5. Mezinárodní Veletrh Hliníkové Technologie, Strojů a Produktů

Ministerstvo ekonomiky Turecké republiky organizuje „ALUEXPO 2017 – 5. Mezinárodní Veletrh Hliníkové Technologie, Strojů a Produktů“, který se koná od 05.10.2017 do 07.10.2017 v Turecku / v Istanbulu. Podrobné informace najdete na: http://www.aluexpo.com/index.php?en

K dotyčnému veletrhu je současně organizována i obchodní mise, která se koná od 04.10.2017 do 07.10.2017. To je dobrá příležitost pro navázání vztahů s významnými firmami. V případě účasti Vám hradíme náklady na ubytování se snídaní a poskytnutí transferu z letiště do hotelu, z hotelu na veletrh a na letiště zpět.

Máte-li zájem o účast, vyplňte prosím formulář zde a zašlete našemu obchodnímu oddělení zpět nejpozději do 24. září 2017 (fax: 220 941 267 nebo email: prag@ekonomi.gov.tr). Program nákupní mise je níže uveden;

– 04. října (středa)                                    – Přílet do Istanbulu

– 05. října (čtvrtek)                                  – Setkání / B2B s tureckými firmami

– 06. října (pátek)                                     – Návštěva veletrhu

– 07. října (sobota)                                   – Odlet z Istanbulu

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Máte nové zaměstnance? Plánujete odborná školení pro své nové či stávající zaměstnance? Nemáte dostatek finančních prostředků na realizaci školení?

Okresní hospodářská komora Česká Lípa pořádá 13. 6. 2017 od 16h ve Villa Hrdlička seminář, kde zaměstnavatelům bude představen nástroj podpory vzdělávání zaměstnanců POVEZ II a další projekty ESF.

DOZVÍTE SE:

 • Jaký problém projekt řeší?
 • Pro koho je projekt určen?
 • Kdo se projektu nemůže účastnit?
 • Jaké jsou formy podpory?
 • Příspěvek na vzdělávání
 • Mzdové náhrady
 • Jaká je návaznost na jiné projekty?
 • Kam se obrátit pro informace?
 • Příjem žádostí

Sledujte náš web i facebook.

Potvrďte svou účast na emailu info@ohkceskalipa.cz.

Odborné zdělávání zaměstnanců

Jaký problém projekt řeší?

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně flexibility profesní), a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců.

Z monitoringu ÚP ČR přitom vyplývá, že zaměstnavatelé často nejsou spokojeni s kvalifikací nových zaměstnanců a nezřídka je přeškolují. S oživením ekonomiky a vyšší poptávkou po pracovní síle lze tedy při strnulém systému počátečního vzdělávání očekávat prohloubení tohoto problému, který pomáhá řešit právě předkládaný projekt.

Původní alokace ve výši 1 mld. Kč je nově navýšena o 250 mil. Kč.

Přijďte 13. 6. 2017 od 16h do vily Hrdlička, sídla OHK Česká Lípa, dozvědět se více.

Více v pozvánce.

Česká ekonomika naléhavě potřebuje úpravu stavebního zákona

Hospodářská komora České republiky, Svaz průmyslu a dopravy České republiky a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky jako reprezentanti podnikatelské veřejnosti vyzývají senátory, aby při projednávání návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /senátní tisk č. 108/ podpořili návrh ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

Při schvalování takto významné normy je třeba vnímat odvětví stavebnictví v nejširším kontextu, ze kterého vyplývá nezbytnost změn. Z aktuálních statistik OECD a Světové banky vyplývá, že ČR je hluboko pod evropským i světovým průměrem, co se týká délky povolovacích řízení a realizace staveb obecně. Neefektivní pravidla tak zpomalují růst české ekonomiky a nedůvodně snižují konkurenceschopnost ČR na mezinárodním poli. Projednávaná novela stavebního zákona některá z nich odstraňuje či upravuje, a proto je podnikatelskou veřejností vnímána jako přínosná.

Zásadní rekodifikace, kterou požadujeme, bude trvat několik let. Neschválení předložené novely či další zásahy směřující spíše ke zhoršení by tak zamezily alespoň částečné změně v povolovacích procesech. Věříme, že cílem senátorů není zamezit pozitivnímu kroku a podkopávat investiční prostředí v ČR.

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory České republiky

Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky

Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Odborné vzdělávání zaměstnanců 13. 6. 2017

Okresní hospodářská komora Česká Lípa (OHK CL) pořádá další akci zaměřenou na vzdělávání, tentokráte však na odborné vzdělávání zaměstnanců. Akce se uskuteční 13. 6. 2017 od 16h v sídle OHK CL (Villa Hrdlička).

Chcete proškolit svého zaměstnance? Uvažujete o rozšíření své činnosti a chybí Vám odborný pracovník? Nemáte dostatek finančních prostředků pro jeho profesní rozvoj?

Pozvání přijala ředitelka Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR – Česká Lípa, Bc. Marcela Ottová, která nám představí nástroje podpory zaměstnavatelů, jako jsou dotační možnosti zaměřené na odborné vzdělávání zaměstnanců, např. projekt POVEZ II.. Dozvíte se, pro koho je projekt určen, jaké jsou formy podpory a další informace, které jsou nedílnou součástí tohoto projektu. Cílem projektu je reagovat na měnící se požadavky trhu práce, kterou souvisí s nedostatečnou profesní flexibilitou pracovní síly.

Registrujte se na e-mailu: info@ohkceskalipa.cz

Vstupné 200,-Kč pro členy OHK CL, pro ostatní je vstupné 300,- Kč.

 

 

 

Setkání škol a zaměstnavatelů

Vážení zaměstnavatelé,

pokud pociťujete nedostatek zaměstnanců, zajímá Vás budoucnost regionu, zveme Vás na toto pracovní setkání 11. 5. 2017 od 17h ve Villa Hrdlička.

Připravte si prosím konkrétní návrhy na to zda:

 1. chcete ve Vaší firmě realizovat exkurze žáků
 2. chcete finančně přispět na zajištění těchto exkurzí
 3. máte možnost občas vyslat zodpovědnou osobu na besedu do škol

Pozváni budou:

Představitelé Libereckého kraje, města Česká Lípa, Úřadu práce – kontaktního pracoviště Česká Lípa, ředitelé SŠ a ZŠ.

Přijďte diskutovat k tzv. „kulatému stolu“, do sídla Okresní hospodářské komory, Děčínská 361/7, Česká Lípa (Villa Hrdlička).

Vítáni jsou nejen zástupci firem, ale i široká veřejnost.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na níže uvedené kontaktní údaje.

Email: info@ohkceskalipa.cz, Tel.: 724 082 538, Web: www.ohkceskalipa.cz