Povolávací rozkazy pro zaměstnance z Ukrajiny

HK ČR: V návaznosti na nespočet dotazů, které k nám proudí ze strany členských i nečlenských firem zaměstnávajících ukrajinské pracovníky, vám předáváme k informaci a případnému dalšímu využití odborné stanovisko právní sekce Ministerstva práce a sociálních věcí k záležitosti povolávacích rozkazů pro zaměstnance z Ukrajiny a informace k souvisejícím pracovně právním krokům pro postup ze strany zaměstnavatelů.

Vnímáme, že pro mnohé zaměstnavatele na území České republiky mohou mít níže uvedené skutečnosti z MPSV zcela zásadní dopady pro plnění zakázek. Nicméně rádi bychom požádali o zvýšenou shovívavost k ukrajinským zaměstnancům a pochopení pro jejich složitou situaci, kterou sami nezpůsobili. Podpora a tolerance je totiž v tuto chvíli jedna z nejvýznamnějších forem pomoci. V každém případě vás chceme ubezpečit, že představitelé HK ČR již zahájili diskuzi s příslušnými rezorty s cílem zmírnit důsledky odlivu ukrajinských pracovníků.

„V případě, že občan Ukrajiny, který je zaměstnancem českého zaměstnavatele, požádá v souvislosti s povolávacím rozkazem, který obdržel, o poskytnutí pracovního volna, jde podle našeho názoru o nepojmenovanou jinou důležitou osobní překážku v práci podle § 199 zákoníku práce a zaměstnavatel je v daném případě povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele za dobu trvání překážky v práci nepřísluší (ledaže by ji zaměstnavatel poskytl nad rámec zákona). Zaměstnanec je podle § 206 zákoníku práce povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce v práci bez zbytečného průtahu a rovněž je povinen zaměstnavateli překážku v práci prokázat (např. předložením povolávacího rozkazu). Záleží na zaměstnanci, zda o pracovní volno požádá. Zákon nestanoví formu žádosti – může být písemná nebo ústní.

S ohledem na to, že zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci, není zde dán výpovědní důvod pro rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele. Zaměstnanec však sám může pracovní poměr výpovědí rozvázat, je také možné rozvázat pracovní poměr dohodou, shodne-li se na tom zaměstnanec se zaměstnavatelem. Pracovní poměr na dobu určitou skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Podle § 48 odst. 4 zákoníku práce pracovní poměr zaniká též smrtí zaměstnance. Podle § 48 odst. 3 zákoníku práce pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti, pokud k jeho skončení nedošlo již jiným způsobem, končí

 1. dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území České republiky podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu,
 2. dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění z území České republiky,
 3. uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.“

Aktuální informace k situaci na Ukrajině: www.komora.cz/situaceukrajina

 Tým Hospodářské komory ČR

Vláda připravila podnikatelsky vstřícný program

Program vznikající koaliční vlády je pro podnikatele vstřícný. Shodli se na tom členové Prezidia Hospodářské komory, kteří oceňují mj. to, že nový kabinet vyslyšel řadu z 34 doporučení nové vládě, která Hospodářská komora formulovala na letošním sněmu. Nová vláda naopak ve svém programu na další čtyři roky nezohlednila sektor zahraničního ani domácího obchodu, služeb a cestovního ruchu. Problematická zůstává také otázka stavebního zákona, nejasná je oblast ekonomické diplomacie, podpora řemesel i důchodová reforma. Z programu vlády totiž není jasné, jakým směrem se chce koalice vydat.

Prezidium Hospodářské komory oceňuje, že koaliční vláda v programu zohlednila doporučení Komory snížit odvody na sociální zabezpečení o dva procentní body. Právě odvodová zátěž patří v ČR dlouhodobě k nejvyšším mezi státy OECD.

„Dalším důležitým bodem je i zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH z 1 na 2 miliony korun, které je důležité z pohledu snižování administrativní zátěže, nebo plán valorizace minimální mzdy. Nezaznamenali jsme ale některá další opatření, která měla ulevit drobným podnikatelům i státu od byrokracie. Příkladem je zvýšení limitu pro paušální daň OSVČ z 1 na 2 miliony korun,“ říká prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Dopravní infrastruktura

Komora vnímá rozhodnutí nastupující politické reprezentace, která chystá změny nového stavebního zákona. Ale v případě, že vláda a parlament přistoupí k jeho úpravě, mělo by v něm zůstat co nejvíce prvků vedoucích ke zrychlení povolování staveb, k digitalizaci, koncentraci rozhodování a zkrácení lhůt. „To je stěžejní jak z hlediska dostupnějšího bydlení a efektivnější bytové výstavby, tak z pohledu dopravních projektů,“ upozorňuje viceprezident Hospodářské komory Michal Štefl.

Hospodářská komora vítá, že jednou z vládních priorit bude rozvoj vysokorychlostních železničních tratí, kterou dosluhující vláda poměrně efektivně rozjela. Stejně tak vítá závazek budoucího kabinetu budovat klíčové dálniční tahy jako pražský okruh, dálnici D35 nebo dokončení D1. „Je nicméně také pravdou, že rozvoj dopravní infrastruktury byl mantrou všech porevolučních vlád. Přesto dosud není naše dálniční síť ani zdaleka hotová. V době, kdy nás okolní státy v rychlosti výstavby dlouhodobě překonávají, nemůžeme zůstat jen u slibů. Vedle zmíněných úseků považuji za klíčové vyřešení dálničního spojení s Rakouskem, které zatím chybí jak v jižních Čechách, tak na jihu Moravy,“ dodává Štefl.

Digitalizace

Prezidium Hospodářské komory během jednání ocenilo vysoké ambice státu v otázce digitalizace, zejména veřejné správy. „Jednoduchá intuitivní komunikace s úřady byla celé roky pro ČR bolavým místem, zejména při pohledu do zahraničí. Základem celého procesu musí být obíhání dat, nikoliv podnikatelů a občanů po úřadech,“ sdělil viceprezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

V této oblasti považuje Komora za důležité dokončení realizace zákona na digitální služby, na jehož vzniku se právě Zdeněk Zajíček odborně podílel. „Platí jednoduché pravidlo. Pokud už stát vaše data má, nebude je vyžadovat opakovaně, což bude revoluční krok, který si nicméně musí vláda ve spolupráci s odborníky ještě tvrdě odpracovat,“ doplnil Zajíček.

S rozvojem digitalizace souvisí i nutné změny v oblasti duševního vlastnictví a také celková podpora kreativního průmyslu.

Cestovní ruch a obchod

Programové prohlášení vlády se naopak vůbec nevěnuje sektorům cestovního ruchu, obchodu nebo gastronomii. „Jsou to přitom obory, které si vzhledem k tomu, čím si prošly během covidové uzávěry, pozornost zaslouží. Odvětví, která v předkrizovém roce 2019 odvedla do státního rozpočtu 125 miliard korun a zaměstnávají statisíce lidí, si vláda nemůže dovolit ignorovat. Vláda by měla nabídnout větší flexibilitu pracovního trhu, podpořit investice do budování udržitelné infrastruktury obchodu a cestovního ruchu, udržet co nejnižší úroveň DPH pro tyto krizí postižené segmenty a více investovat do propagace celého Česka jako atraktivní destinace. Je také potřeba výrazně omezit zbytečnou administrativu a zrušit zbytečnou regulaci, jako je například nesmyslné omezení otevírací doby v maloobchodě o státních svátcích,“ vysvětluje viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza.

Odborné vzdělávání a řemesla

Vláda ve svém programu počítá s podporou odborného vzdělávání na středních školách včetně postupného zavádění duálního systému, který prohlubuje spolupráci škol se zaměstnavateli, jejichž poptávka po pracovní síle dlouhodobě neodpovídá struktuře absolventů. „Měli bychom se přiblížit modelu, který desítky let úspěšně funguje v Německu nebo Rakousku, kde je praxe a následné zaměstnání učňů a studentů ve firmách běžnou praxí. Důležitá je i vyšší prestiž řemesel. Proto pokládám za nezbytné dotáhnout Mistrovskou zkoušku a pravidelně poskytovat státní podporu na tak prestižních mezinárodních akcích, jako je Euroskills,“ vyjmenovává priority viceprezident Hospodářské komory Roman Pommer.

 Ekonomická diplomacie

Hospodářské komoře v programovém prohlášení chybí alespoň rámcový plán rozvoje ekonomické diplomacie, kde je Komora pro vrcholné ústavní činitele dlouholetým partnerem. „V době, kdy celý svět restartuje své ekonomiky a hledá podnikatelské příležitosti, musí i čeští politici navázat na trend z minulých let a pravidelně cestovat se zástupci firem do zahraničí. Za nejdůležitější považuji otevírání dveří českým podnikatelům v rychle se rozvíjejících regionech, jako jihovýchodní Asie, Blízký východ nebo Jižní Amerika,“ uvedl viceprezident Hospodářské komory Radek Jakubský s tím, že Hospodářská komora je připravena podnikatelské delegace s vrcholnými politiky vést a pořádat.

Hospodářská komora je připravena s novou vládou o jednotlivých prioritách v následujících dnech a týdnech jednat. „Rozumíme tomu, že programové prohlášení nemůže obsáhnout všechny důležité body do detailu. Na nejasné nebo úplně chybějící body programu je ale nezbytné upozornit a vést o tom se vznikajícím kabinetem debatu,“ uzavírá Vladimír Dlouhý. Stejně tak jsou zástupci Hospodářské komory připraveni přispět svými odbornými kapacitami k co nejrychlejšímu plnění stanovených vládních cílů.

Odbor vnější komunikace

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

Proticovidová opatření od 3. května 2021

Vláda schválila plán rozvolňování proticovidových opatření. Od 3. května kabinet počítá s otevřením kadeřnictví a dalších služeb péče o tělo. Zákazníci se budou prokazovat negativním covidovým testem, popř. očkováním. Klienti mohou předkládat test ze zaměstnání, popř. čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Celkem sedm krajů od 3. května otevře rotačně druhé stupně základních škol, v nejméně rizikových regionech se zároveň vrací děti do mateřských škol. Sektor maloobchodu z rozhodnutí vlády otevře až 10. května. Pro obchodníky i Hospodářskou komoru je posun termínu otevření obchodů zklamáním. V době, kdy patří ČR k nejprotestovanějším zemím světa, považujeme krok za nelogický.

Vláda neuvažuje ani o tom, že by 10. května povolila otevírání zahrádek restaurací. „U výdejních okének se shlukují lidé, ale to není důvod k tomu, abychom uvolňovali ještě více,“ zdůraznil ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Zahrádky restaurací by se měly zpřístupnit nejdříve 17. května.

Povinné testování na covid-19 jednou týdně ve firmách nebo na úřadech bude pokračovat nejméně do konce června. Zda bude povinnost testování pokračovat i o prázdninách, zatím kabinet neupřesnil. Ministři by měli o dalším postupu v povinném testování jednat v pondělí.

Data k současným možnostem přeshraničního pohybu a podmínky cestování do evropských zemí naleznete ZDE.

Hospodářská komora představila aplikaci pro bezpečný návrat k podnikání. Měla by být propojena se státními databázemi očkovaných nebo negativně testovaných lidí. Ti by pak mohli využívat služeb, případně se účastnit i kulturních akcí. Hospodářská komora aplikaci již testuje. Na straně státu teď je, aby definoval, jak a kdy se podnikatelé mohou napojit na státní systém vydávání QR kódů a pravidla pro bezpečný provoz, nebo přijal standardy, které sami podnikatelé státu nabízejí,“ uvedl během představení aplikace viceprezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Informace o mobilní aplikaci ZDE.

Více na webu HK ČR

Mobilní aplikace „bezpečná provozovna“ a standardy pro návrat do normálu

 • Hospodářská komora požaduje návrat podnikatelů do normálu. Proto chce co nejrychleji otevřít všechny služby a jiné podnikatelské činnosti, aniž by se zákazníci museli prokazovat potvrzením o negativním testu, naočkování nebo prodělání nemoci.
 • Vláda ale zvažuje, že vybrané segmenty podnikání (vyšší koncentrace zákazníků, délka návštěvy) nebude zatím otevírat vůbec, nebo jen za podmínek, že podnikatelé budou v provozovnách dodržovat režimová opatření pro bezpečný provoz na jedné straně a zákazníci se budou prokazovat potvrzením na straně druhé.
 • Tam, kde budou tato pravidla nezbytnou podmínkou pro provoz, Hospodářská komora chce být připravena. Proto pro podnikatele a zákazníky vyvíjí rozhraní do mobilní aplikace, které by umožnilo napojit se na státem chystaný systém vydávání uzamčených QR kódů.
 • Hovoříme tedy o dvou systémech – stát vyvíjí systém generující QR kódy s potvrzeními, Hospodářská komora vyvíjí validátor těchto kódů. Stát tak stanovuje a konkretizuje pravidla, mj. uznávání PCR a antigenního testu ze zaměstnání, délku platnosti testu nebo dobu, kdy lidé mají protilátky atd.
 • Jestliže pro vstup do provozovny bude potvrzení od zákazníka nutné, pak myšlenka Hospodářské komory je, že zákazník se při vstupu prokáže potvrzením v mobilní aplikaci nebo na papíře, že podstoupil test, je očkován nebo má protilátky. Na displeji se ukáže ANO, NE pro vypršení platnosti testu. Nikdo z hospodských přece nechce jinou informaci. Potřebuje jen vědět, že ten, kdo do provozovny vstupuje, splňuje státem stanovené podmínky. A zákazník potřebuje vědět, že vstupuje do bezpečné provozovny, uvedené na mapě bezpečných provozoven.
 • Hospodářská komora nabízí lepší řešení, než jsou jen pro podnikatele a tuzemskou ekonomiku devastující plošné zákazy, a to je samoregulace podnikání, jež je postavena na zvýšení bezpečnosti provozoven, vytvoření prostoru důvěry mezi podnikatelem a zákazníkem a komfortu pro obě strany.
 • První standardy pro to, aby provozovny byly bezpečné, již existují. Příkladem jsou pravidla označená jako Bezpečná restaurace, za nimiž stojí mj. Český svaz pivovarů a sladoven, nebo pravidla bezpečného provozu sportovních areálů, bazénů a saun definovaná Českou komorou fitness. Podniky se v nich zpravidla zavazují, že nastaví vzdálenost mezi stoly či zákazníky, omezí počet zákazníků na metry čtvereční a budou provozovány za zvýšených hygienických podmínek.
 • Aplikace má umožnit podnikateli získat manažerský přehled o dodržování pravidel, ze seznamu si tak bude moct „odškrtat“ splnění těchto standardů. Pokud v rámci své bezpečné provozovny nabízí i nadstandard (kupř. filtrování vzduchu apod.), jednoduše je doplní.
 • Aplikace bude zákazníkům zobrazovat mapu bezpečných provozoven. V mapě budou zobrazeny ty provozovny, které se zavázaly dodržovat vládou definovaná i vlastní pravidla pro bezpečný provoz.
 • Hospodářská komora aplikaci již testuje. Na straně státu teď je, aby definoval, jak a kdy se podnikatelé mohou napojit na státní systém vydávání QR kódů a pravidla pro bezpečný provoz, nebo přijal ty standardy, které sami podnikatelé státu nabízejí.

Více na webu HK ČR ZDE.

Zmírňování covidových opatření vítáme. Podnikatelé ale potřebují vizi

Uvolnění některých covidových restrikcí v podobě postupného otevírání škol a některých obchodů nebo vybraných služeb je dobrým signálem pro postupný návrat k normálnímu životu v ČR. Vláda by ale měla do svého rozhodování více zapojit názor podnikatelů z nejpostiženějších segmentů ekonomiky (služby, gastroprovozy apod). Hospodářská komora chce proto intenzivně jednat s ministerstvem zdravotnictví a novým šéfem resortu Petrem Arenbergerem. Komora chce zároveň poděkovat bývalému ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému za konstruktivní diskuzi, které si podnikatelé velmi cenili.

 Vzhledem k masivnímu testování ve firmách i vakcinaci není podle Komory důvod k tomu, aby i další služby a provozy, byť v omezeném režimu, v dohledné době nefungovaly. „Všichni občané se dnes už povinně na covid-19 testují v zaměstnání. Roste i počet očkovaných. Nevidím proto důvod, aby nemohli za jasně daných podmínek s čerstvým negativním testem využívat například služeb nebo navštívit zahrádku restaurace,“ říká prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý s tím, že vláda zejména v posledních týdnech své kroky v této oblasti detailně neprojednávala.

Podle Hospodářské komory se podnikatelé musí na případné znouotevření s dostatečným předstihem připravit. „Obnovit provoz není otázkou hodin. Chtěl bych proto vyzvat vládu, aby co nejdříve zveřejnila jasnější výhled postupného otevírání ekonomiky. Za pár dní skončí nouzový stav a podnikatelé vůbec netuší, jaké změny s sebou přinese aplikace pandemického zákona či zákona o ochraně veřejného zdraví. Podnikatelé to potřebují nejen z praktických a provozních důvodů. Je to pro ně i nadějě, že se situace v tuzemsku vrací do normálu. Mnoho z nich už navíc dlouho čekat nezvládne,“ dodává Dlouhý.

Podnikatelské svazy a asociace sdružené v Hospodářské komoře disponují detailními manuály pro bezpečný provoz jednotlivých odvětví, které jsou schopny hygienické standardy zajistit i nad rámec doporučení státu. „Očekáváme od nového ministra jasnou informaci o tom, podle jakých parametrů a jakým způsobem se bude v dalších týdnech rozvolňovat. Zveřejněnou aktualizaci protiepidemického systému PES vnímáme jako nedopracovanou, chybí v ní reflexe robustního testování ve firmách, ale např. i vazba na digitální nástroje (aplikaci), které by měly bezpečnému otevření provozoven pomoci. Firmy v současné krizi dennodenně řeší své další přežití, a proto samy iniciativně přicházejí s velmi komplexními návrhy bezpečného podnikání s covidem-19. Budu proto velmi rád, když ministerstvo zdravotnictví pod novým ministrem, kterému přeji mnoho úspěchů, naváže na intenzivní komunikaci s podnikateli, na jejichž úspěšném pocovidovém restartu závisí budoucí vývoj celé české ekonomiky,“ uzavírá Dlouhý.

Miroslav Beneš

Odbor vnější komunikace

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1