Okresní hospodářská komora Česká Lípa s městem Česká Lípa pořádá setkání škol a zaměstnavatelů 11. 5. 2017 od 17h ve Villa Hrdlička.

Oslovili jsme firmu Festool s.r.o. v České Lípě, která se bude též účastnit setkání a položili jí několik otázek.

Pociťujete nedostatek ZC?
Nedostatek kvalifikované pracovní síly na českém trhu pociťuje každý zaměstnavatel. Největší problém je s profesemi technického zaměření, kde chybí potencionálním zaměstnancům potřebná kvalifikace, anebo na trhu vůbec nejsou. Mladí lidé mají obvykle zkreslené představy o technice. Proto se snažíme spolupracovat se školami, žáky včas podchytit a bořit u nich mýty a strach z techniky, abychom mezeru na trhu práce zaplnili.

Uvítáte možnost vychovat/zaškolit si svého zaměstnance?
K udržení dobré pozice na trhu je třeba především kvalitní výběr spolupracovníků, což je pro nás, jako výrobní firmu, prvořadé. To je jeden z důvodů, proč spolupracujeme se školami na všech úrovních vzdělávání a vychováváme si tak mladé talenty. Uvědomujeme si, že první kontakt se žáky by měl proběhnout v rámci jejich docházky do základní školy, a proto jsme v roce 2015 rozšířili své aktivity právě na základní školy, stali se partnerem města Česká Lípa a zapojili se tak do projektu „Šikovné ruce aneb řemesel se nebojíme“. V rámci projektu jsme pro žáky devátých tříd připravili exkurze a kromě toho jsme podpořili vybavení školních dílen naším nářadím. Letošní rok jsme zasvětili rovněž exkurzím s cílem probudit u žáků větší zájem o technické vzdělávání formou zážitku na vlastní kůži právě u nás ve společnosti.

Dále velmi úzce spolupracujeme se střední průmyslovou školou a s českolipským středním odborným učilištěm. V loňském roce jsme rovněž navázali spolupráci se středním odborným učilištěm a vyšší odbornou školou ve Varnsdorfu. Studenti a učni ze zmíněných škol jsou zařazování dle jejich specializace do odborných úseků výroby, kde absolvují odbornou praxi a získávají tak cenné zkušenosti pro jejich další uplatnění na trhu práce. S potěšením můžeme konstatovat, že každoročně část z nich, po úspěšném složení závěrečných zkoušek, začíná pracovní kariéru právě u nás ve společnosti.

Jakou máte zkušenost s absolventy škol?
Spolupráci s absolventy středních škol v mnoha případech neukončujeme jen poskytováním odborné praxe, ale velmi často navazujeme i další spolupráci, a to buď nabídkou absolventských pozic, nebo v rámci vysokoškolského studia formou praktikantských pozic v oborech, jimž se studenti věnují v rámci studia. Velmi vítáme i žádosti o zpracování závěrečné práce v naší firmě. Po ukončení vysokoškolského studia nabízíme čerstvým absolventům možnost ucházet se o pozice v rámci talentového programu, který je šitý na míru právě absolventům technických i ekonomických oborů. Ti mají v rámci dvou let možnost projít všemi klíčovými úseky. Součástí tohoto programu je i několikaměsíční stáž v centrále naší společnosti v Německu. Absolventi talentového programu se tak mohou na základě získaných praktických zkušeností z výrobní společnosti lépe rozhodnout, kam směřovat jejich další kariéru. V současné době máme v talentovém programu 3 absolventy vysokých škol, kteří po skončení programu nastoupí na různé pozice ve společnosti.

Setkáváme se s obavami zaměstnavatelů, poskytneme praxi (zaškolíme) si potencionálního zaměstnance a ten nám nakonec uteče jinam. Jakou máte zkušenost vy?

V tomto případě záleží na úhlu pohledu, jelikož pokud by odborné praxe nabízela většina firem, tak se toho obávat nemusíme. Nicméně spolupráci se školami ovlivňují různé překážky, ať už je to nedostatečná dostupnost partnerů z řad škol či chybějící finance. Našim cílem je však spolupracovat se školami v takové míře, aby žáci získali potřebné zkušenosti z výrobní firmy a my se tak podíleli na zvyšování odborného vzdělávání. V těchto aktivitách budeme pokračovat tedy i nadále, protože dlouhodobé partnerství s žáky a studenty vnímáme jako vlastní nábor nových zaměstnanců.

Autor: Kateřina Skočdopole

Odpovídala: Ing. Monika Trhlíková, personalista Festool s.r.o.