„Milostivé léto“ – Jak se zbavit exekucí?

Přijďte 12. září 2022 od 18h do Villy Hrdlička diskutovat na téma exekuce.

Pozváni přijali náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák a poslankyně Barbora Urbanová. Pracujete se zaměstnanci, dobrovolníky nebo klienty, kteří by mohli využít čerství informace o akci Milostivé léto 2? Vhodné pro mzdové účetní, personalisty, vedoucí týmů a další, kteří pracují s lidmi. Svou účast potvrďte e-mailem: ahoj@zivalipa.cz

Těšíme se na vás!

BURZA PRÁCE 19. 5. 2022 v České Lípě

Okresní hospodářská komora Česká Lípa pořádá BURZU PRÁCE

Prezentační výstava zaměstnavatelů z Českolipska s aktuálními nabídkami práce pro Ukrajince, pro všechny nezaměstnané, registrované na Úřadu práce, absolventy škol i širokou veřejnost. Nabídka brigád nebo dlouhodobé spolupráce. Za pomoci tlumočníka odpovíme na vaše otázky, poskytneme potřebné informace a kontakty.

Více zde: (https://ohkceskalipa.cz/akce/burza-prace-v-ceske-lipe-pro-ukrajinske-uprchliky/)

Firmy organizují pomoc Ukrajině ve velkém. Potýkají se s odchody zaměstnanců

Současný válečný konflikt na Ukrajině bude mít nesporný humanitární i ekonomický dopad na Evropu. Čeští zaměstnavatelé se aktuálně potýkají s odlivem kvalifikovaných ukrajinských zaměstnanců. Z bleskového šetření Hospodářské komory vyplynulo, že odchody ukrajinských mužů zasáhly 56 % respondentů zaměstnávajících Ukrajince. Čeští podnikatelé také velmi rychle zmobilizovali materiální i další humanitární pomoc pro Ukrajince, kteří před válkou prchají do ČR. Vedení komory zároveň poděkovalo podnikatelům za jejich solidaritu. Více zde.

Členové OHK Česká Lípa se rovněž zapojili a organizují pomoc Ukrajině. Poskytují ubytovací kapacity, organizují sbírky. Jakákoliv pomoc je potřebná, ať se jedná o peněžní, materiální nebo i jinou formu podpory.  Všem patří velké díky.

Pokud chceme skutečně poskytnout efektivní pomoc, je potřeba vše koordinovat. Kompletní přehled odkazů pomoci Ukrajině zveřejnilo také Město Česká Lípa.

 

 

Povolávací rozkazy pro zaměstnance z Ukrajiny

HK ČR: V návaznosti na nespočet dotazů, které k nám proudí ze strany členských i nečlenských firem zaměstnávajících ukrajinské pracovníky, vám předáváme k informaci a případnému dalšímu využití odborné stanovisko právní sekce Ministerstva práce a sociálních věcí k záležitosti povolávacích rozkazů pro zaměstnance z Ukrajiny a informace k souvisejícím pracovně právním krokům pro postup ze strany zaměstnavatelů.

Vnímáme, že pro mnohé zaměstnavatele na území České republiky mohou mít níže uvedené skutečnosti z MPSV zcela zásadní dopady pro plnění zakázek. Nicméně rádi bychom požádali o zvýšenou shovívavost k ukrajinským zaměstnancům a pochopení pro jejich složitou situaci, kterou sami nezpůsobili. Podpora a tolerance je totiž v tuto chvíli jedna z nejvýznamnějších forem pomoci. V každém případě vás chceme ubezpečit, že představitelé HK ČR již zahájili diskuzi s příslušnými rezorty s cílem zmírnit důsledky odlivu ukrajinských pracovníků.

„V případě, že občan Ukrajiny, který je zaměstnancem českého zaměstnavatele, požádá v souvislosti s povolávacím rozkazem, který obdržel, o poskytnutí pracovního volna, jde podle našeho názoru o nepojmenovanou jinou důležitou osobní překážku v práci podle § 199 zákoníku práce a zaměstnavatel je v daném případě povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele za dobu trvání překážky v práci nepřísluší (ledaže by ji zaměstnavatel poskytl nad rámec zákona). Zaměstnanec je podle § 206 zákoníku práce povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce v práci bez zbytečného průtahu a rovněž je povinen zaměstnavateli překážku v práci prokázat (např. předložením povolávacího rozkazu). Záleží na zaměstnanci, zda o pracovní volno požádá. Zákon nestanoví formu žádosti – může být písemná nebo ústní.

S ohledem na to, že zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci, není zde dán výpovědní důvod pro rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele. Zaměstnanec však sám může pracovní poměr výpovědí rozvázat, je také možné rozvázat pracovní poměr dohodou, shodne-li se na tom zaměstnanec se zaměstnavatelem. Pracovní poměr na dobu určitou skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Podle § 48 odst. 4 zákoníku práce pracovní poměr zaniká též smrtí zaměstnance. Podle § 48 odst. 3 zákoníku práce pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti, pokud k jeho skončení nedošlo již jiným způsobem, končí

  1. dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území České republiky podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu,
  2. dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění z území České republiky,
  3. uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.“

Aktuální informace k situaci na Ukrajině: www.komora.cz/situaceukrajina

 Tým Hospodářské komory ČR

Vláda připravila podnikatelsky vstřícný program

Program vznikající koaliční vlády je pro podnikatele vstřícný. Shodli se na tom členové Prezidia Hospodářské komory, kteří oceňují mj. to, že nový kabinet vyslyšel řadu z 34 doporučení nové vládě, která Hospodářská komora formulovala na letošním sněmu. Nová vláda naopak ve svém programu na další čtyři roky nezohlednila sektor zahraničního ani domácího obchodu, služeb a cestovního ruchu. Problematická zůstává také otázka stavebního zákona, nejasná je oblast ekonomické diplomacie, podpora řemesel i důchodová reforma. Z programu vlády totiž není jasné, jakým směrem se chce koalice vydat.

Prezidium Hospodářské komory oceňuje, že koaliční vláda v programu zohlednila doporučení Komory snížit odvody na sociální zabezpečení o dva procentní body. Právě odvodová zátěž patří v ČR dlouhodobě k nejvyšším mezi státy OECD.

„Dalším důležitým bodem je i zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH z 1 na 2 miliony korun, které je důležité z pohledu snižování administrativní zátěže, nebo plán valorizace minimální mzdy. Nezaznamenali jsme ale některá další opatření, která měla ulevit drobným podnikatelům i státu od byrokracie. Příkladem je zvýšení limitu pro paušální daň OSVČ z 1 na 2 miliony korun,“ říká prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Dopravní infrastruktura

Komora vnímá rozhodnutí nastupující politické reprezentace, která chystá změny nového stavebního zákona. Ale v případě, že vláda a parlament přistoupí k jeho úpravě, mělo by v něm zůstat co nejvíce prvků vedoucích ke zrychlení povolování staveb, k digitalizaci, koncentraci rozhodování a zkrácení lhůt. „To je stěžejní jak z hlediska dostupnějšího bydlení a efektivnější bytové výstavby, tak z pohledu dopravních projektů,“ upozorňuje viceprezident Hospodářské komory Michal Štefl.

Hospodářská komora vítá, že jednou z vládních priorit bude rozvoj vysokorychlostních železničních tratí, kterou dosluhující vláda poměrně efektivně rozjela. Stejně tak vítá závazek budoucího kabinetu budovat klíčové dálniční tahy jako pražský okruh, dálnici D35 nebo dokončení D1. „Je nicméně také pravdou, že rozvoj dopravní infrastruktury byl mantrou všech porevolučních vlád. Přesto dosud není naše dálniční síť ani zdaleka hotová. V době, kdy nás okolní státy v rychlosti výstavby dlouhodobě překonávají, nemůžeme zůstat jen u slibů. Vedle zmíněných úseků považuji za klíčové vyřešení dálničního spojení s Rakouskem, které zatím chybí jak v jižních Čechách, tak na jihu Moravy,“ dodává Štefl.

Digitalizace

Prezidium Hospodářské komory během jednání ocenilo vysoké ambice státu v otázce digitalizace, zejména veřejné správy. „Jednoduchá intuitivní komunikace s úřady byla celé roky pro ČR bolavým místem, zejména při pohledu do zahraničí. Základem celého procesu musí být obíhání dat, nikoliv podnikatelů a občanů po úřadech,“ sdělil viceprezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

V této oblasti považuje Komora za důležité dokončení realizace zákona na digitální služby, na jehož vzniku se právě Zdeněk Zajíček odborně podílel. „Platí jednoduché pravidlo. Pokud už stát vaše data má, nebude je vyžadovat opakovaně, což bude revoluční krok, který si nicméně musí vláda ve spolupráci s odborníky ještě tvrdě odpracovat,“ doplnil Zajíček.

S rozvojem digitalizace souvisí i nutné změny v oblasti duševního vlastnictví a také celková podpora kreativního průmyslu.

Cestovní ruch a obchod

Programové prohlášení vlády se naopak vůbec nevěnuje sektorům cestovního ruchu, obchodu nebo gastronomii. „Jsou to přitom obory, které si vzhledem k tomu, čím si prošly během covidové uzávěry, pozornost zaslouží. Odvětví, která v předkrizovém roce 2019 odvedla do státního rozpočtu 125 miliard korun a zaměstnávají statisíce lidí, si vláda nemůže dovolit ignorovat. Vláda by měla nabídnout větší flexibilitu pracovního trhu, podpořit investice do budování udržitelné infrastruktury obchodu a cestovního ruchu, udržet co nejnižší úroveň DPH pro tyto krizí postižené segmenty a více investovat do propagace celého Česka jako atraktivní destinace. Je také potřeba výrazně omezit zbytečnou administrativu a zrušit zbytečnou regulaci, jako je například nesmyslné omezení otevírací doby v maloobchodě o státních svátcích,“ vysvětluje viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza.

Odborné vzdělávání a řemesla

Vláda ve svém programu počítá s podporou odborného vzdělávání na středních školách včetně postupného zavádění duálního systému, který prohlubuje spolupráci škol se zaměstnavateli, jejichž poptávka po pracovní síle dlouhodobě neodpovídá struktuře absolventů. „Měli bychom se přiblížit modelu, který desítky let úspěšně funguje v Německu nebo Rakousku, kde je praxe a následné zaměstnání učňů a studentů ve firmách běžnou praxí. Důležitá je i vyšší prestiž řemesel. Proto pokládám za nezbytné dotáhnout Mistrovskou zkoušku a pravidelně poskytovat státní podporu na tak prestižních mezinárodních akcích, jako je Euroskills,“ vyjmenovává priority viceprezident Hospodářské komory Roman Pommer.

 Ekonomická diplomacie

Hospodářské komoře v programovém prohlášení chybí alespoň rámcový plán rozvoje ekonomické diplomacie, kde je Komora pro vrcholné ústavní činitele dlouholetým partnerem. „V době, kdy celý svět restartuje své ekonomiky a hledá podnikatelské příležitosti, musí i čeští politici navázat na trend z minulých let a pravidelně cestovat se zástupci firem do zahraničí. Za nejdůležitější považuji otevírání dveří českým podnikatelům v rychle se rozvíjejících regionech, jako jihovýchodní Asie, Blízký východ nebo Jižní Amerika,“ uvedl viceprezident Hospodářské komory Radek Jakubský s tím, že Hospodářská komora je připravena podnikatelské delegace s vrcholnými politiky vést a pořádat.

Hospodářská komora je připravena s novou vládou o jednotlivých prioritách v následujících dnech a týdnech jednat. „Rozumíme tomu, že programové prohlášení nemůže obsáhnout všechny důležité body do detailu. Na nejasné nebo úplně chybějící body programu je ale nezbytné upozornit a vést o tom se vznikajícím kabinetem debatu,“ uzavírá Vladimír Dlouhý. Stejně tak jsou zástupci Hospodářské komory připraveni přispět svými odbornými kapacitami k co nejrychlejšímu plnění stanovených vládních cílů.

Odbor vnější komunikace

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

Proticovidová opatření od 3. května 2021

Vláda schválila plán rozvolňování proticovidových opatření. Od 3. května kabinet počítá s otevřením kadeřnictví a dalších služeb péče o tělo. Zákazníci se budou prokazovat negativním covidovým testem, popř. očkováním. Klienti mohou předkládat test ze zaměstnání, popř. čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Celkem sedm krajů od 3. května otevře rotačně druhé stupně základních škol, v nejméně rizikových regionech se zároveň vrací děti do mateřských škol. Sektor maloobchodu z rozhodnutí vlády otevře až 10. května. Pro obchodníky i Hospodářskou komoru je posun termínu otevření obchodů zklamáním. V době, kdy patří ČR k nejprotestovanějším zemím světa, považujeme krok za nelogický.

Vláda neuvažuje ani o tom, že by 10. května povolila otevírání zahrádek restaurací. „U výdejních okének se shlukují lidé, ale to není důvod k tomu, abychom uvolňovali ještě více,“ zdůraznil ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Zahrádky restaurací by se měly zpřístupnit nejdříve 17. května.

Povinné testování na covid-19 jednou týdně ve firmách nebo na úřadech bude pokračovat nejméně do konce června. Zda bude povinnost testování pokračovat i o prázdninách, zatím kabinet neupřesnil. Ministři by měli o dalším postupu v povinném testování jednat v pondělí.

Data k současným možnostem přeshraničního pohybu a podmínky cestování do evropských zemí naleznete ZDE.

Hospodářská komora představila aplikaci pro bezpečný návrat k podnikání. Měla by být propojena se státními databázemi očkovaných nebo negativně testovaných lidí. Ti by pak mohli využívat služeb, případně se účastnit i kulturních akcí. Hospodářská komora aplikaci již testuje. Na straně státu teď je, aby definoval, jak a kdy se podnikatelé mohou napojit na státní systém vydávání QR kódů a pravidla pro bezpečný provoz, nebo přijal standardy, které sami podnikatelé státu nabízejí,“ uvedl během představení aplikace viceprezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Informace o mobilní aplikaci ZDE.

Více na webu HK ČR