Vítejte na stránkách Okresní hospodářské komory Česká Lípa

S novým rokem razantně na služby a digitalizaci a s novým komisařem přes rozpočet

Nástup do nového roku by snad mohl, minimálně optikou názvů agendy, kterou se Evropská komise aktuálně zabývá, svědčit o tom, že dochází velmi pozvolna k tolik potřebné a prospěšné katarzi témat směrem k těm podstatným pro EU jako celek. Důkazem budiž třeba balíček opatření, který usiluje o odstranění bariér mezi členskými státy v sektoru služeb, tedy shluku odvětví, jež se v souhrnu podílejí na HDP EU téměř 70 % a v jejichž případě se o jednotném trhu hovořit nedá ani náhodou. Navíc podíl služeb na tvorbě nových pracovních míst je v současnosti zcela dominantní. A to vše za podmínek, kdy stále existují těžko překonatelné, administrativní i „neviditelné“ překážky v jejich poskytování napříč EU. Přitom nejde v rámci stávajících opatření o žádný revoluční průlom (který by byl možná o to více zapotřebí), ale o zdůraznění a trvání již jsoucích pravidel a zásadní zlepšení toho, čemu říkáme souhrnně doing business. Nástrojem k usnadnění přeshraničního poskytování služeb by se měl stát nový elektronický evropský průkaz služeb, jež by měl zásadně usnadnit poskytovatelům business services a služeb v oblasti stavebnictví naplnění administrativních formalit nutných pro působení v jiných členských zemích. Zásadní kontaktní místo pro tento účel se má nacházet v domovské zemi poskytovatele a procedura vedena v mateřském jazyce. Nicméně, na hostitelském státě stále zůstanou klíčová rozhodnutí o tom, zda poskytovatel bude moci nabízet služby i na jeho území. Dojde též k posuzování toho, zda vnitrostátní předpisy jsou z pohledu volného pohybu služeb adekvátní a nediskriminující. Aktuální balíček však neřeší zásadní problém pro vytvoření skutečně homogenního trhu služeb v EU, a sice fragmentaci a rozdílný typ úpravy pro různá odvětví ve službách. Za rovněž... více

Protikuřácký zákon

Senát projednává návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, známý jako tzv. protikuřácký zákon. Návrh je zásahem do principu svobody podnikání, protože majitelům gastronomických zařízení odnímá právo volby. Zákon by v navrhované podobě znamenal faktickou likvidaci především venkovských pohostinských zařízení. „Respektujeme společenskou poptávku na omezení kuřáckých prostor, na druhé straně však jde o další nepřiměřený zásah do soukromého vlastnictví a svobody podnikání,“ říká prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Hospodářská komora je přesvědčena, že jsou to zákaznické preference, co formuje poptávku, které se pak v podmínkách tržní ekonomiky nabídka zcela přirozeně přizpůsobuje. Není správné shora diktovat plošné změny s tím, že je provozovatelům i zákazníkům upírána i ta nejmenší možnost svobodné volby. „Oceňujeme proto, že se v legislativním procesu ze strany některých senátorů objevují návrhy na rozumné a kompromisní řešení,“ dodává Dlouhý. Tímto řešením je zřízení tzv. kuřáren, kam by si klienti restaurací, hospod a barů mohli v případě zájmu zajít zapálit. Přestože tento návrh v Poslanecké sněmovně neprošel, věříme, že pro něj bude dostatečná podpora v Senátu. Právě kuřárny, které by fungovaly za přesně vymezených podmínek, by mohly dopřát přiměřenou možnost volby jak podnikatelům, tak i zákazníkům. Současně by kuřárny neměly negativní dopad na zaměstnance restauračních zařízení, jelikož ti by do kuřáckých prostor vstupovat nemuseli. Pokud by podoba zákona nedoznala změn, vedla by ke zmaření investic již dříve vynaložených do restauračních zařízení, aby splňovala podmínky stávající legislativy, pokud jde o oddělení prostor ke kouření. Zmírnění sněmovní podoby návrhu by odpovídalo trendu v Evropě, kdy většina evropských států umožňuje výjimky z úplného zákazu kouření v provozovnách různého druhu, zejména v restauracích nebo barech (Francie, Dánsko, Rakousko, Německo, Polsko, Švýcarsko, Slovensko aj.). „Věříme proto, že se i... více

Aktuální dění v EU: Ekonomika EU – Ať se dočkáme příjemných překvapení

KOMENTÁŘ PORADCE PREZIDENTA HK ČR Ekonomika EU – Ať se dočkáme příjemných překvapení Z letošních významných výročí bychom měli učinit vše pro důstojné oslavení 60 let od podepsání Římských smluv takovou reflexí nynější unijní praxe, za kterou by se zakladatelé integrace nemuseli stydět. A zastavením všech aktivit, které by mohly jen náznakem přilévat vodu na mlýn škarohlídům, kteří v její nynější praxi vidí spíše odkaz sovětské říjnové revoluce, jejíž sté výročí si letos připomeneme rovněž. Mělo by být každopádně výročím odstrašujícím. Letošní právě započatý rok bude možná obdobím, kdy hlavní hrozbou zdravého ekonomického vývoje budou důvody neekonomického původu. Od těch vyloženě destruktivních, spočívajících ve vyhrocení bezpečnostní situace a nepředvídatelných teroristických aktivitách pro dané místo a čas, které vedou k vytváření permanentní atmosféry obav a strachu. Za jistou formu destrukce pak vnímáme též události, o nichž stále přesně nevíme, co si myslet (ať již je jím volba nového amerického prezidenta či volba mírňounké většiny britské populace opustit společenství EU). Jsou to jen zásadní, snad i průlomové změny, které mohou být předzvěstí jak tolik potřebné očistné katarze, tak naopak další podobou společenských dělítek a nevraživostí, jež mohou nadto dostat v nizozemských, francouzských či německých volbách v letošním roce své následovníky. Minimálně prozatím však k vymezení společného zájmu a stmelení společnosti rozhodně nevedou. V případě brexitu se upínání se na kroky, jež budou v následujících měsících a letech následovat, odklánějí pozornost a ubírají energii od řešení řady naléhavých bodů evropské agendy, včetně řešení těch, na které právě brexit zcela legitimně upozornil. Minimalistickým přáním do nového roku by pak mělo být to, aby síla a intenzita negativních exogenních vlivů neohrožovala evropský ekonomický vývoj. S ním je i tak spojena řada zásadních výzev, především pak v podobě zajištění přesvědčivého investičního oživení, které v Evropě stále skomírá.... více

Letošní vývoz bude rekordní

Praha, 15. prosince 2016 – Český vývoz letos vzroste o dvě procenta a bude atakovat nový rekord 4 bilionů korun. Vyplývá to z nejnovější prognózy Hospodářské komory. O export do zahraničí začaly usilovat také malé a střední podniky, které zintenzivnily své proexportní aktivity. Problémem je ale jejich nedostatečná informovanost o exportních nástrojích, které jim stát nabízí. „Celkově má bilance zahraničního obchodu potenciál dosáhnout přebytku ve výši 200 miliard korun,“ přiblížil viceprezident Hospodářské komory Bořivoj Minář, který má v gesci zahraniční vztahy a průmysl a vede většinu podnikatelských misí Hospodářské komory do ciziny. Ostatně výrazné zvýšení exportu bylo pro většinu českých úřadů překvapením a ve 3. čtvrtletí vedlo i k přehodnocování predikcí vývoje letošního HDP směrem nahoru. „Říjnová čísla ČSÚ ukazují po 3. čtvrtletí pozitivní obrat, což nás spolu s odezvou z naší 15tisícové členské základny Hospodářské komory utvrzuje v tom, že česká ekonomika má v současnosti optimální podmínky k dosažení výborných výsledků zahraničního obchodu, s čímž by měl jít ruku v ruce i letošní růst hrubého domácího produktu, který Hospodářská komora ČR prognózuje ve výši 3 %,“ doplnil Minář. Podle Mináře o export do zahraničí začal letos usilovat také rekordní počet malých a středních podniků. „Je vidět, že ČR je jim už malá, tlačí je bota,“ poznamenal Minář. Na 300 malých a středních podniků, které se letos účastnily Krajských exportních konferencí Hospodářské komory a Ministerstva zahraničních věcí ve všech krajích ČR, se ale potýká s nízkým povědomím o tom, jak jim stát může pomoci. Proto bude Hospodářská komora v konferencích v regionech pokračovat i v roce 2017. Loni české firmy vyvezly do zahraničí zboží za 3,88 bil. Kč, z toho 3,23 bil. Kč... více

Makroekonomická mozaika

KOMENTÁŘ PORADCE PREZIDENTA HK ČR Makroekonomická mozaika: Nejpříznivější měnové i reálné podmínky pro uvolnění kursového závazku Praha, 9. prosince 2016 – Pokud v naší centrální bance dosud marně očekávali, že vývoj cenové hladiny se alespoň přiblíží směrem k inflačnímu cíli, v letošním listopadu se dočkali. Inflace meziročně vyskočila na 1,5 % (nejvíce za téměř tři a půl roku), meziměsíčně pak o 0,3 %. Hlavním příspěvkem k tomuto vývoji byl poměrně výrazný nárůst cen potravin a pozvolna odeznívající efekt nízkých cen pohonných hmot. Když si tento cenový nárůst spárujeme s pozvolna oslabujícím ekonomickým vývojem, dospíváme do zatím nejpříznivějších komplexně vnímaných podmínek pro opuštění kursového závazku centrální banky. Inflace je již v pásmu blízkém inflačnímu cíli (s reálnou šancí jej v nejbližších měsících naplnit); mírně zpomalující, byť stále slušně rostoucí ekonomika nezavdává fundamentální důvod k tomu, aby o opuštění tohoto závazku kurs nějak vehementně posiloval. Domnívám se, že v nadcházejícím pololetí bychom se mohli za těchto okolností dočkat. Petr Zahradník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky a člen Evropského hospodářského a sociálního... více

Podnikatelská mise do Turecka

Hospodářská komora České republiky organizuje ve dnech 30. ledna – 1. února 2017 doprovodnou podnikatelskou misi ministra zemědělství ČR Mariana Jurečky do Turecka. Mise se uskuteční s finanční podporou z projektu ekonomické diplomacie (PROPED). V průběhu mise plánujeme zorganizovat Česko-turecké podnikatelské fórum v Ankaře (zahajuje ministr zemědělství ČR Marian Jurečka, ve spolupráci s TOBB) a Istanbulu (zahajuje ministr zemědělství ČR Marian Jurečka, ve spolupráci s DEIK), dále se uskuteční společenské setkání s ministrem M. Jurečkou, velvyslancem P. Kafkou a tureckými podnikateli (TBC). Výše účastnického poplatku činí 748,- EUR nebo 20.280,- Kč (pro členy HK ČR) či 787,- EUR nebo 21.350,- Kč (pro nečleny HK ČR). O platbě v Kč nás prosím předem informujte označením v závazné přihlášce. Účastnický poplatek zahrnuje: transfery, ubytování po dobu mise, podíl na poplatku za pronájmy prostor, podíl na poplatku zahraničním organizátorům mise, podíl na poplatku za catering, podíl na poplatku za tlumočení a organizační poplatek HK ČR. V případě zájmu o účast v misi nám zašlete vyplněnou závaznou přihlášku (sken + MS Word), formuláře firemního profilu (v Čj a Aj, MS Word) a vyplněný snímek (pro prezentaci) na email leinerova@komora.cz do 22. prosince 2016. Dokumenty k vyplnění: Závazná přihláška Profil-eng PROFIL-čj.doc... více

Jak jsme dosáhli na K2

Na společném Čaji o páté jsme putovali za výpravou na nejtěžší horu světa K2. Honza Trávníček barvitě líčil přípravy k výstupu na K2 vtipnými historkami. Předvedl názorně horolezeckou výstroj, kterou jsme si mohli ohmatat. Upozornil nejen na úskalí a rizika výstupů, ale i neskutečné pocity, které zažíváte, když stojíte na vrcholu hory a celý svět Vám leží u nohou. Děkujeme Honzovi za skvělé... více

Ples ve Ville Hrdlička

1. Reprezentační ples Okresní hospodářské komory Česká Lípa proběhl v duchu první republiky. Historicky první ples žil svým životem ve Ville Hrdlička. Tančilo se v rytmu swingu a klavírní doprovod zjemňoval rychlé tempo celého večera. Poděkování patří všem sponzorům a příznivcům dobré zábavy. Výtěžek z charitativní dražby putoval neziskové organizaci Českolipským kočičkám a pejskům z.s. Více na FB OHK Česká Lípa.... více

Přidejte se k nám

Rádi mezi sebou přivítáme nové členy. Věříme, že výhody plynoucí z členství v Okresní hospodářské komoře Česká Lípa jsou přínosné pro všechny skupiny podnikatelských subjektů. Neváhejte a přidejte se mezi úspěšné podnikatele.

Další informace

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející kalendar-akci.

Spolupracujeme

Sponzoři

Město Česká Lípa
Reklamní agentura Deus
Foto Soukup
Hrdlička spol. s r.o.
Poslův mlýn
REMA 93
TrollComputers s.r.o.
Karel Kruliš